Power Machinery Parts

Power Machinery Parts

Machinery | Energy | Houses

  • +420 771-112-113

Power Machinery Parts Ltd.

Firma Power Machinery Parts, s.r.o. , zabývající se výrobou a montáží obytných kontejnerů, maloobchodem, velkoobchodem a instalací elektrocentrály HONDA, DEUTZ, CUMMINS, MITSUBISHI atd. Nabízíme originální náhradní díly, a aftermarket produkce pro Caterpillar, Komatsu, Doosan, JCB, Hyundai a Volvo, které se svojí kvalitou plně vyrovnají originálu, přičemž ovšem znamenají výraznou úsporu vašich nákladů.

Globální silné postavení PMP House

Naše kontejnery jsou vyrobeny z velice kvalitních materiálů , technologií bez svařování . Montáž našich kontejnerů provádíme ve velice krátkém čase. Zabýváme se stavbami jednotlivých kontejnerů, ale i sestav a větších projektů jako například rodinné domy, nebo ubytovny, provádíme také výrobu střech v různých variantách.

Autonomní energie PCA Power

Elektrocentrály — Nezávislé zásobování energií je v mnoha případech nezbytné. Benzinové a dieselové elektrárny se používají ve stavebnictví, lékařských a kancelářských zařízeních, pro elektrifikaci soukromých domů a vesnic. Pokud se chcete obrátit na nás, můžete si koupit nebo půjčit generátor za výhodnou cenu

Náhradní díly a aftermarket PM Parts

Jsme dodavatelem nových náhradních dílů na stavební stroje, traktorbagry, minibagry, dozery, rypadla, kolové bagry, nakladače atd. Dovolujeme si uhodnout, že vás bude zajímat zejména: kvalita, dostupnost, cena.

Power Machinery Parts, Ltd., engaged in the manufacture and assembly of residential containers, retail, wholesale and installation of power plants HONDA, DEUTZ, CUMMINS, MITSUBISHI, etc. We offer original spare parts and aftermarket production for Caterpillar, Komatsu, Doosan, JCB, Hyundai and Volvo, which with their quality fully they equal the original, but at the same time they mean significant savings of your costs.

Global strong position of PMP House

Our containers are made of high quality materials, technology without welding. We assemble our containers in a very short time. We deal with the construction of individual containers, as well as assemblies and larger projects such as family houses or hostels, we also manufacture roofs in various variants.

Autonomous energy PCA Power

Power Generators - Independent power supply is essential in many cases. Gasoline and diesel power plants are used in construction, medical and office facilities, to electrify private homes and villages. If you want to contact us, you can buy or rent a generator at a good price

Spare parts and aftermarket PM Parts

We are a supplier of new spare parts for construction machinery, backhoe loaders, mini excavators, dozers, excavators, wheel excavators, loaders, etc. We would like to agree that you will be particularly interested in: quality, availability, price.

Фирма Power Machinery Parts ООО., занимаемся изготовлением и сборкой жилых контейнеров, розничной торговлей, оптовой продажей и монтажом силовых установок HONDA, DEUTZ, CUMMINS, MITSUBISHI и др. Предлагаем оригинальные запасные части и неоригинальное производство для Caterpillar, Komatsu, Doosan, JCB, Hyundai и Volvo, которые по своему качеству полностью не уступают оригиналу, но означают значительную экономию ваших затрат.

Сильная позиция PMP House

Наши контейнеры изготовлены из высококачественных материалов, по технологии без сварки. Мы собираем наши контейнеры в очень короткие сроки. Мы занимаемся строительством отдельных контейнеров, а также комплексных и более крупных проектов, таких как коттеджи или общежития, а также производим крыши в различных вариантах.

Автономная энергия PCA Power

Генераторы электроэнергии. Во многих случаях необходимо независимое электроснабжение. Бензиновые и дизельные электростанции используются в строительстве, медицинских и офисных учреждениях, для электрификации частных домов и поселков. Вы можете связаться с нами и купить или арендовать генератор по хорошей цене.

Запасные части и запчасти для вторичного рынка

Мы являемся поставками новых запчастей для строительной техники, экскаваторов-погрузчиков, мини-экскаваторов, бульдозеров, экскаваторов, колесных экскаваторов, погрузчиков и т. д. Хотим заметить, что вас особенно заинтересует: качество, наличие, цена.

Power Machinery Parts - Projekty

Smluvní cena
PRODEJ Služby

PM Parts - náhradní díly

Jateční 34/178, 400 01 Ústí nad Labem

  • 1
  • 1
  • MOD_SPPROPERTY_PROPERTIES_SQFT 2018 ©
Smluvní cena
PRODEJ Služby

PMP House

Roztoky 403 32 Povrly

  • 1
  • 1
  • MOD_SPPROPERTY_PROPERTIES_SQFT 2020 ©
Smluvní cena
PRODEJ Služby

PCA Power - elektrocentrály

Jateční 34/178, 400 01 Ústí nad Labem

  • 1
  • 1
  • MOD_SPPROPERTY_PROPERTIES_SQFT 2018 ©

Power Machinery Parts - lokalizace na mapě